top of page

Topness - Face Fitness תקנון סטודיו

(להלן: "הסטודיו")

כיף שבחרת להצטרף אלינו!

 

תנאי המנוי:

1. מתרגלים/ות חדשים/ות מחוייבים/ות באישור התקנון של הסטודיו לפני כניסתם לתרגול הראשון.

2. החברות בסטודיו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3. ההשתתפות בתרגולים כרוכה בתשלום, קיימים סוגים שונים של מנויים: מנוי חודשי או מנוי שנתי, כמו כן גם תרגולי ניסיון.

4. תחילת תוקף המנוי מיום רכישתו ולא מיום מימוש התרגול הראשון.

אופן הפסקת המנוי:

על מנת לבטל את המנוי יש לפנות לשירות הסטודיו במייל: topness.face.fitness@gmail.com ולבקש הפסקת המנוי.
בבקשה יש לכלול שם מלא, כתובת מייל וטלפון.

1. זמן הטיפול בבקשה הוא עד 5 ימי עסקים.

2. מרגע הפסקת המנוי - לא יבוצע חיוב על החודש שאחריו, קרי לא ניתן לעצור מנוי באמצע חודש - תינתן גישה לסטודיו עד להשלמת החודש, עד למועד התשלום הבא. כלומר, אם בוצעה רכישת  מנוי ב-7 בחודש והתקבלה בקשת ביטול ב-15, לא יבוצע חיוב על החודש הבא.

3. הסטודיו רשאי לסיים את חברותו/ה של כל חבר/ה במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון או של איזו מהוראות צוות הסטודיו או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה.

4. הסטודיו אינו נושא בהחזר כספי למתרגליו בגין מנוי שנרכש ולא מומש, בחלקו או במלואו.

 

התרגולים:

1. התרגולים יתבצעו באון - ליין, באמצעות וידאו בפלטפורמת "ZOOM". קישור יישלח למשתתפות בקבוצת הוואטסאפ של מנויי/ות הסטודיו מספר דקות לפני תחילת כל תרגול.

2. משך התרגול הינו 30 דקות. יש לבצע את ההתחברות לפלטפורמה באמצעות לחיצה על קישור שישלח מראש ולהגיע בזמן.

3. כלל התרגולים יועברו כאשר המתרגלים הינם ב"השתק" במהלך התרגול, למעט בתחילת וסוף האימון לפי דרישת צוות הסטודיו.

4. במידה ולא התחברו מתרגלים/ות לתרגול עד 5 דקות מתחילתו, התרגול יבוטל.

5. הסטודיו רשאי להפסיק או לשנות את מועדי הפעילות ולהחליף מורים ומאמנים, לפי שיקול דעתו.

מצב רפואי:

1. הנני מצהיר/ה כי מצבי הרפואי מאפשר את השתתפותי בתרגולים וכי התרגול הינו על אחריותי האישית בלבד.

2. תרגולי פנים, בכלל הצורות שלהן, הינה פעילות גופנית. בהתאם לכך, מומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת ביצוע התרגולים.

3. הסטודיו אינו ארגון רפואי ומדריכים או מורים בסטודיו אינם אמונים על מתן ייעוץ רפואי או אבחון. ההשתתפות בתרגול הינה מרצון חופשי ולא תפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או איבחון רפואי.

4. הנך מצהיר/ה כי הנך נושא/ת בכל סיכון של פגיעה ומבינ/ה כי מוטל/ת עליך האחריות לשפוט את היכולות​ האישיות שלך להשתתפות בתרגולים אלו.

5. הנני מוותר/ת באופן מפורש על כל טענה שתהיה בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד הסטודיו או כל אדם אחד מטעמו.

הסמכה:

1. התוכן המוצע על ידי הסטודיו הוא למטרות מידע בלבד ולא מקנה לך זכאות הסמכה ללימוד/הדרכה/הוראה בשום אופן. את/ה מסכימ/ה שלא להציג את עצמך בתור מורה/מדריכ/ה מוסמכ/ת על בסיס השלמת קורסים, תוכן, תירגולים או תוכניות או להשתמש בשם של הסטודיו כגוף הסמכה לצורך הוראה כלשהי.

נוספים:

1. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים מעת לעת בהוראות תקנון זה, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השינויים ייכנסו לתוקף ויחייבו את המתרגלים מרגע שליחת התקנון המחודש למשתמש.

2. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לקבל מועמד/ת כמתרגל/ת במועדון ו/ואו לחדש מנוי קיים.

bottom of page